OFERTA

Darmowe doradztwo:

Pierwszy kontakt z Inwestorem traktujemy jako możliwość do wspólnej analizy planowanej inwestycji pod względem zarówno projektowym jak i formalno – prawnym. Dzięki temu możemy podzielić się z Inwestorem naszą wiedzą i zapoznać z procesem projektowym, a sami zdobywamy informacje niezbędne do rzetelnej oceny zakresu potencjalnych prac.

Spotkanie takie nie jest w żaden sposób wiążące.

Serdecznie zapraszamy.

Na etapie tworzenia koncepcji wstępnej budynku oferujemy konsultacje z profesjonalnymi projektantami wnętrz, co umożliwia, już w pierwszej fazie projektowania, weryfikację rozwiązań pod kątem docelowych rozwiązań wystroju poszczególnych pomieszczeń zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. Takie działanie umożliwia koordynację poszczególnych etapów budowy, od momentu wstępnej koncepcji formy i funkcji budynku, po najbardziej szczegółowe detale wystroju.

BUDOWA / ROZBUDOWA / NADBUDOWA / PRZEBUDOWA / WNĘTRZA

Kompleksowa obsługa inwestycji:

 • profesjonalna analiza planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w tym:

 • analizy formalno – prawne możliwości realizacji planowanej inwestycji,

 • analizy możliwości zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszelkich przepisów szczegółowych,

 • analizy zapewnienia obsługi terenu inwestycji (zjazdy, media, inne),

 • analizy kosztorysowe planowanej inwestycji,

 • prowadzenie w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkich spraw formalno – prawnych, w tym:

 • uzyskiwanie wszelkich postanowień i decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym decyzji o warunkach zabudowy,

 • uzyskiwanie od gestorów sieci warunków technicznych podłączenia do infrastruktury technicznej i usunięcia kolizji infrastruktury z planowaną inwestycją,

 • uzyskiwanie od zarządcy dróg publicznych uzgodnień przyjętych rozwiązań obsługi komunikacyjnej terenu objętego planowaną inwestycją,

 • sporządzanie opracowań dodatkowych:

 • map do celów projektowych,

 • dokumentacji geotechnicznych, geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych gruntów,

 • kart informacyjnych i raportów oddziaływania inwestycji na środowisko do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych,

 • gospodarek istniejących drzewostanem,

 • opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennych planowanych inwestycji,

 • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych,

 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

 • czynne uczestnictwo, jako pełnomocnik Inwestora, w procesach administracyjnych uzyskiwania pozwolenia na budowę,

 • doradztwo wykonawcze: wskazanie potencjalnych wykonawców, prowadzenie postępowań przetargowych i ofertowych,

 • nadzór autorski i inwestorski na budowie,

 • uczestnictwo w procesie oddania wybudowanego obiektu do użytkowania.

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl