OFERTA

Doradztwo projektowe i inwestycyjne:

Pierwszy kontakt z Inwestorem traktujemy jako możliwość do wspólnej analizy planowanej inwestycji pod względem zarówno projektowym jak i formalno – prawnym. Dzięki temu możemy podzielić się z Inwestorem naszą wiedzą i zapoznać z procesem projektowym, a sami zdobywamy informacje niezbędne do rzetelnej oceny zakresu potencjalnych prac.

Serdecznie zapraszamy.

Na etapie tworzenia koncepcji wstępnej budynku oferujemy konsultacje z profesjonalnymi projektantami wnętrz, co umożliwia, już w pierwszej fazie projektowania, weryfikację rozwiązań pod kątem docelowych rozwiązań wystroju poszczególnych pomieszczeń zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. Takie działanie umożliwia koordynację poszczególnych etapów budowy, od momentu wstępnej koncepcji formy i funkcji budynku, po najbardziej szczegółowe detale wystroju.

BUDOWA / ROZBUDOWA / NADBUDOWA / PRZEBUDOWA / WNĘTRZA

Kompleksowa obsługa inwestycji:

– profesjonalna analiza planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w tym:

– analizy formalno – prawne możliwości realizacji planowanej inwestycji,

– analizy możliwości zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszelkich przepisów szczegółowych,

– analizy zapewnienia obsługi terenu inwestycji (zjazdy, media, inne),

– analizy kosztorysowe planowanej inwestycji,

– prowadzenie w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkich spraw formalno – prawnych, w tym:

– uzyskiwanie wszelkich postanowień i decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym decyzji o warunkach zabudowy,

– uzyskiwanie od gestorów sieci warunków technicznych podłączenia do infrastruktury technicznej i usunięcia kolizji infrastruktury z planowaną inwestycją,

– uzyskiwanie od zarządcy dróg publicznych uzgodnień przyjętych rozwiązań obsługi komunikacyjnej terenu objętego planowaną inwestycją,

– sporządzanie opracowań dodatkowych:

– map do celów projektowych,

– dokumentacji geotechnicznych, geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych gruntów,

– kart informacyjnych i raportów oddziaływania inwestycji na środowisko do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych,

 – gospodarek istniejących drzewostanem,

– opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennych planowanych inwestycji,

– opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych,

– opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

– czynne uczestnictwo, jako pełnomocnik Inwestora, w procesach administracyjnych uzyskiwania pozwolenia na budowę,

– doradztwo wykonawcze: wskazanie potencjalnych wykonawców, prowadzenie postępowań przetargowych i ofertowych,

– nadzór autorski i inwestorski na budowie,

– uczestnictwo w procesie oddania wybudowanego obiektu do użytkowania.

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl